1. Алгоритм

1.1.    Сторони підписують договір про спільну діяльність (надалі - ДСД).
1.2.    Якщо об’єднуються вклади учасників – утворюється просте товариство.
1.3.    Уповноважується особа, яка буде вести облік результатів спільної діяльності (далі – СД).
1.4.    ДСД ставлять на облік у податкових органах (п. 64.6 ПКУ). Практично на додатковий облік береться управитель майна.
1.5.    Прибуток оподатковується за ставкою 18% (крім нерезидентів).
1.6.    ДСД може бути платником ПДВ.

2. Умови ДСД та вклади учасників

2.1.    Умови ДСД, у тому числі: координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін.
2.2.    Вкладом учасника можуть бути: грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.
2.3.    Вклади учасників вважаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає із договору простого товариства або фактичних обставин. Грошова оцінка вкладу учасника провадиться за погодженням між учасниками.
2.4.    Внесене учасниками майно, яким вони володіли на підставах інших, ніж право власності, використовується в інтересах усіх учасників і є їхнім спільним майном.

3. Розподіл результатів спільної діяльності

3.1.    Розподіл прибутку пропорційно внескам, якщо інше не встановлено договором або іншою домовленістю учасників. Учасник не може бути позбавлений або відмовитися від права на частину прибутку.
3.2.    Припинення простого товариства - розподіл спільної власності між суб’єктами СД.

4. Особливості СД за участю іноземного інвестора

4.1.    Якщо учасником СД є іноземний інвестор, договір підлягає державній реєстрації в Мінекономрозвитку та уповноважених ним органах:

  • пакет документів для реєстрації простий, проте органи державної реєстрації можуть вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству
  • рішення приймається протягом 20-ти календарних днів;
  • державна реєстрація ДСД є підставою для здійснення іноземної інвестиції;
  • підтвердженням державної реєстрації ДСД є картка державної реєстрації договору (всього 3 примірники: податкова, митниця, суб’єкт ЗЕД);
  • за реєстрацію ДСД стягується плата у розмірі шести НМДГ.

(Постанова КМУ від 30 січня 1997 р. N 112, правило діє для договорів про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора).
4.2.    Не може бути уповноваженим платником у частині ведення податкового обліку СД.

5. Взяття ДСД на облік у податковій

5.1.    Кожен учасник ДСД перебуває на обліку у контролюючих органах та виконує обов'язки платника податків самостійно.
5.2.    Взяття на облік ДСД здійснюється шляхом додаткового взяття на облік управителя майна, учасника ДСД як платника податків - відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД.
5.3.    Заяву N 1-ОПП про взяття на облік такий учасник зобов'язаний подати протягом десяти днів після реєстрації ДСД або після набрання ним чинності, якщо реєстрація ДСД не проводиться. До заяви додаються:

  • завірена копія ДСД;
  • інформаційна картка ДСД з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;
  • копії ліцензій та дозволів на провадження відповідних видів господарської діяльності учасників договору, отримання яких передбачено законодавством.

6. Ведення обліку результатів та оподаткування СД

6.1.    Облік результатів СД ведеться уповноваженим платником окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.
6.2.    Якщо ДСД укладено між платником податку на прибуток та особою, що не є платником податку, то уповноваженим платником у частині ведення обліку може бути виключно особа, що є платником податку.
6.3.    Прибуток оподатковується особою, уповноваженою вести облік результатів СД до/або під час такої виплати (ставка 18%).
6.4.    Збитки СД переносяться на зменшення доходів майбутніх податкових періодів.
6.5.    Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.
6.6.    Якщо уповноважений платник здійснює на користь нерезидента виплату доходу з джерела його походження з України, отриманого таким нерезидентом від здійснення СД, то цей платник зобов'язаний утримувати податок з таких доходів за ставкою у розмірі, встановленому Кодексом (15%, якщо інше не встановлено міжнародним договором).
6.7.    При спільному використанні основних засобів амортизаційні відрахування діляться між обліком ДСД та платника пропорційно. Розподіл витрат платника податку – аналогічно.
6.8.    Особа, на яку покладено ведення обліку СД може бути зареєстрована, як окремий платник податку на додану вартість, саме по такій діяльності.


Актуальные заметки:
Поделитесь этой заметкой в социальных медиа: