x

Послуга - корпоративний секретар акціонерного товариства

Оскільки поняття корпоративного секретаря з’явилось в українському законодавстві не так давно, багато хто помилково вважає, що роль цього фахівця полягає тільки в документально-інформаційному забезпеченні органів управління акціонерного товариства та його акціонерів.

Водночас, у світовій практиці корпоративного управління роль корпоративного секретаря в компанії набагато ширше. Цей менеджер виконує величезну кількість функцій, які є життєво важливими для діяльності компанії. З цієї причини, в ряді країн наявність в компанії корпоративного секретаря є обов’язковою, а рівень оплати праці цих фахівців можна порівняти з топ-менеджерами компанії.

Хоча для більшості українських компаній наявність посади корпоративного секретаря не є обов’язковою, введення такої посади дозволить істотно поліпшити систему адміністрування управлінських процесів, зосередити розрізнені між різними особами функції в одній особі, що дасть можливість керівництву компанії приділяти значно більше часу бізнес-процесам, а також підняти управління компанією на новий рівень.

Вищесказане стосується як акціонерних товариств, так і інших організаційно-правових форм підприємств.

Також, наявність корпоративного секретаря є додатковим сигналом для потенційних іноземних інвесторів, про те, що система управління компанією побудована належним чином, що істотно знижує інвестиційні ризики.

Корпоративні секретарі, послуги яких надає наша компанія, — це висококваліфіковані юристи зі значним досвідом правозастосування в сфері корпоративних відносин, а також в суміжних галузях права, які мають високі аналітичні, управлінські та організаційні навички, вміють приймати ефективні рішення в кризових ситуаціях, є вмілими посередниками у вирішенні проблем, заглиблюються в суть бізнесу клієнта та розуміють необхідність збереження в таємниці конфіденційної інформації.

Компетенція наших корпоративних секретарів дозволяє повністю забезпечити потреби вашої компанії у наступних сферах:

Корпоративне управління

Адміністрування діяльності органів управління компанією

 • підготовка порядку денного, повідомлення акціонерів та/або посадових осіб про проведення зборів;

 • виконання функцій голови або секретаря зборів;

 • підготовка звітів виконавчого органу, наглядової ради, ревізійної комісії, проектів протоколів, рішень.

Інформаційне забезпечення акціонерів та посадових осіб компанії

 • підготовка відповідей на інформаційні запити;

 • консультації з питань правового регулювання в сфері корпоративного управління;

 • проведення тренінгів для нових членів органів управління з питань реалізації їх повноважень у сфері корпоративного управління;

 • надання рекомендацій по удосконаленню системи корпоративного управління виходячи з: змін у законодавстві, практики корпоративного управління, стану корпоративного управління компанії та її основних бізнес-процесів;

 • консультації з питань практичної реалізації управлінських рішень.

Корпоративне діловодство

 • систематизація і зберігання внутрішніх корпоративних документів, рішень органів управління;

 • ведення книг протоколів, формування виписок із протоколів та внутрішніх документів;

 • ведення переписки з акціонерами / учасниками.

Забезпечення дотримання законодавства

Підготовка та розміщення обов’язкової інформації емітента (для АТ)

 • підготовка річного звіту, особливої інформації, повідомлень емітента;

 • розміщення інформації емітента в інформаційній базі НКЦПФР та подання інформації в НКЦПФР;

 •  

 • адміністративно-технічне забезпечення розміщення інформації емітента (укладення договору з депозитарієм, генерація ключів, установка та оновлення програмного забезпечення для підготовки та подання звітності);

 • взаємодія з аудиторами, депозитаріями, НКЦПФР.

 •  

Скарження рішень НКЦПФР (для АТ)

 • врегулювання питань з НКЦПФР стосовно порушень емітентом законодавства у сфері цінних паперів: аналіз правомірності вимог та рішень НКЦПФР; підготовка пояснень, заперечень; представництво емітента при розгляді справи в НКЦПФР; судове оскарження рішень НКЦПФР.

Забезпечення законності у сфері корпоративного управління

 • контроль за дотриманням законодавства та внутрішніх документів органами та посадовими особами компанії;

 • моніторинг законодавства та повідомлення органів управління по зміни в законодавстві з наданням рекомендацій про застосування змін у діяльності компанії;

 • приведення внутрішніх документів компанії у відповідність законодавству, державна реєстрація змін до статуту.

Операції з акціями / частками у статутному капіталі

Підготовка документів і контроль за проходженням всіх процедур, передбачених законодавством та внутрішніми документами для проведення:

 • купівлі-продажу або інших операцій по відчуженню акцій / частки у статутному капіталі;

 • викупа компанією власних акцій / частки у статутному капіталі;

 • зміни вартості / анулювання акцій;

 • збільшення / зменшення статутного капіталу;

 • випуску нових акцій;

 • обов’язкового викупу / продажу акцій / частки у статутному капіталі.

Врегулювання відносини у сфері реалізації корпоративних прав і управління

Розробка корпоративних договорів

 • розподіл повноважень між власниками з прийняття рішень, надання кандидатур до органів управління;

 • встановлення порядку прийняття рішень з певних питань управління компанією;

 • забезпечення реалізації корпоративних прав (обов’язкове відчуження / викуп акцій / частки, опціони, попередні договори, довіреності з корпоративних прав etc.).

Кризовий менеджмент

 • врегулювання конфліктів між власниками та / або органами управління;

 • попередження і припинення зловживань зі сторони акціонерів / учасників, посадових осіб, органів управління;

 • врегулювання ситуацій неможливості прийняття необхідних управлінських рішень;

 • побудова захисту від: рейдерській дій, недобросовісних правочинів з цінними паперами, прийняття управлінських рішень, які суперечать інтересам компанії.